محصولات پروسک

نمایشگر مشتری LCD سفید نمایشگر مشتری LCD سفید بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ DE-620DE-620نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ Encoder R/WEncoder R/WZQ-T9100ZQ-T9100DE-950DE-950ریدر DUALI ABM5Sریدر DUALI ABM5Sریدر HID OMNIKEY 3021ریدر HID OMNIKEY 3021ریدر DE-ABCM6ریدر DE-ABCM6کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415Dکشوی پول زونریچ مدل ZQ-415Dچاپگر DTC-1000چاپگر DTC-1000ریبون HDP600ریبون HDP600ریبون C50ریبون C50ریبون C30ریبون C30ریبون CS200ریبون CS200ریدر Active مدل MR3001ریدر Active مدل MR3001ریدر DUALI ABCM_TBریدر DUALI ABCM_TBID-20ID-12ID-20ID-12فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 Cفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 Cکیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95  چاپگر DTC4500e چاپگر DTC4500eفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88Hفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88Hچاپگر C50 Plasticچاپگر C50 Plasticچاپگر CS-200eچاپگر CS-200eتگ ویژه عینک با بازکننده مخصوصتگ ویژه عینک با بازکننده مخصوصکارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلسکارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلسکارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیسکارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیسجداکننده برقی تگ سنسورماتیک جداکننده برقی تگ سنسورماتیک ریبون DTC1000ریبون DTC1000کارت خوان چند منظوره DE-635کارت خوان چند منظوره DE-635تگ مستطیلی کوچک و بزرگتگ مستطیلی کوچک و بزرگکارت NFC NTAG-203کارت NFC NTAG-203بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1چاپگر HDP-5000چاپگر HDP-5000ترمینال DUALI ITOUCH POPترمینال DUALI ITOUCH POPریدرRS232 مدل WBT--1370ریدرRS232 مدل WBT--1370MR6011EMR6011Eفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MKفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MKALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080ریدرUHF مدل MR6011ریدرUHF مدل MR6011تگ قلمی یا بند سرخود (پنسیل)تگ قلمی یا بند سرخود (پنسیل)ریدر برد بلند 125KHZریدر برد بلند 125KHZجداکننده تگجداکننده تگبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEریدر Mifare مدل RFM130 ریدر Mifare مدل RFM130 ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریبون CS320ریبون CS320جداکننده دستی تگ سنسورماتیکجداکننده دستی تگ سنسورماتیکچاپگر HDP8500چاپگر HDP8500بارکدخوان دو بعدی Graphon بارکدخوان دو بعدی Graphon کارت ICODE کارت ICODE تگ پانداتگ پانداتگ سنسورماتیکتگ سنسورماتیکریدرثابت UHF مدل MR6121Eریدرثابت UHF مدل MR6121Eریدر4پورت UHF مدل MR6134ریدر4پورت UHF مدل MR6134ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB کارت بدون تماس مایفرکارت بدون تماس مایفرریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221کارتخوان بلوتوث BT DUALIکارتخوان بلوتوث BT DUALIکارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسیکارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسیریبون و فیلم HDP5000ریبون و فیلم HDP5000تاچ پوز AXIOM تاچ پوز AXIOM PDA پولاریس مدل Polaris 350-HPDA پولاریس مدل Polaris 350-Hریبون DTC400ریبون DTC400چاپگر CS-320چاپگر CS-320کارت خوان DRAGON DUALIکارت خوان DRAGON DUALIآنتن برد بلند UHF مدل MR6528آنتن برد بلند UHF مدل MR6528تگ مثلثیتگ مثلثیریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351بارکد خوان رومیزی هانیولبارکد خوان رومیزی هانیولریدر مغناطیسی CRT-310 ریدر مغناطیسی CRT-310 PDA پولاریس مدل Polaris 320PDA پولاریس مدل Polaris 320ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIVفیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIVریدرUHF مدل MR6021EریدرUHF مدل MR6021Eآنتن UHF مدل MR651Cآنتن UHF مدل MR651Cلنیارد ( بند تگ )لنیارد ( بند تگ )تگ جوهری RF و AM تگ جوهری RF و AM کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسیکارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسیبارکد خوان نوری دیتا لاجیکبارکد خوان نوری دیتا لاجیکریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدر UHF مدل MR6021 ریدر UHF مدل MR6021 ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY لیبل AMلیبل AMنرم افزار حسابداری فروشگاهینرم افزار حسابداری فروشگاهیتگ بطریتگ بطریکارت خوان NFC PAD DUALIکارت خوان NFC PAD DUALIگیت فروشگاهی Proglassگیت فروشگاهی Proglassریبون DTC 500ریبون DTC 500ریدر رومیزی 125KHz ریدر رومیزی 125KHz تگ یوفو X40 و X50تگ یوفو X40 و X50تگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمترتگ صدفی (شل) با قطر 54 میلیمترکارت خام pvcکارت خام pvcریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7تگ عدسیتگ عدسی

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !